logo reserveringssysteem

Sportdome Bunnik

Algemene Voorwaarden voor de huur en het gebruik van de Sportdome Bunnik

Geldig vanaf 20 februari 2018

 1. Algemene bepalingen

1.1       De huurverhouding wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de schriftelijke huurovereenkomst òf door de aanvraag en de bevestiging, alsmede door deze voorwaarden en indien van toepassing aanvullende voorwaarden.

1.2       Op het gebruik van de Sportdome zijn alle daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen e.d. van toepassing.

1.3       De verhuurder behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De verhuurder zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de huurder toezenden.

1.4       In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.

1.5       Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter.

 

 1. Totstandkoming van de huurovereenkomst

2.1 De overeenkomst, waarbij de verhuurder aan de huurder de Sportdome verhuurt, komt tot stand middels een wederzijds ondertekende huurovereenkomst òf (in geval van kortdurende c.q. incidentele verhuur) middels een door de huurder ingediende aanvraag voor de huur van de Sportdome met bevestiging hiervan door de verhuurder.

2.2       Bij een kortdurende verhuur kan de huurder bij de aanvraag gebruik maken van een door verhuurder (via de website van de stichting Sportdome Bunnik) ter beschikking gesteld formulier. Hierin wordt vermeld: de gewenste voorziening, de gewenste huurtijden, huurdatum en/of huurperiode en daarnaast de aard van het gebruik en/of de tak van sport. Verhuurder vermeldt in de bevestiging in elk geval de toegewezen Sportdome of gedeelte daarvan, wat (indien van toepassing) tot het gehuurde behoort, de huurtijden, de huurdatum en/of huurperiode, de aard van het gebruik en/of de tak van sport, het huurtarief, de betalingstermijnen, en de eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden. Huurder akkordeert bij bestelling deze algemene voorwaarden.

 

 1. Beëindiging van de huurovereenkomst

3.1       De huurovereenkomst geldt voor de daarin opgenomen duur en eindigt op de daarin opgenomen wijze òf geldt (bij kortdurende verhuur) voor de in de bevestiging genoemde datum/periode en eindigt doot tijdige opzegging.

3.2       Na afloop van de huurovereenkomst levert de huurder de Sportdome op in dezelfde staat waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik.

3.3       Indien de huurder één of meer van de uit deze huurovereenkomst of de wet voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is de verhuurder gerechtigd om de ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen. Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit van de overtreding, niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming.

 

 1. Huurprijs en betalingsvoorschriften

4.1       De huurprijs voor de Sportdome wordt jaarlijks door de verhuurder vastgesteld.

4.2       De huurder verplicht zich de huurprijs tijdig en op de overeengekomen of vastgestelde vervaldag te voldoen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting.

4.3       De verhuurder is gerechtigd bij aanvang van de huurovereenkomst een waarborgsom te verlangen van de huurder. Deze waarborgsom kan door de verhuurder worden aangewend ter verrekening met eventueel achterstallige huurtermijnen of andersoortige (schade)vorderingen op de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. De huurder heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

4.4       Indien de huurprijs niet tijdig wordt voldaan, is de huurder vanaf de vervaldag van de huurtermijn de wettelijke rente verschuldigd.

 

 1. Aansprakelijkheid, kosten en schade

5.1       De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de Sportdome en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij de huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten en de personen waarvoor de huurder aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.

5.2       De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst.

5.3       Ingeval de Sportdome, anders dan door overmacht, niet door de huurder kan worden gebruikt, zal de verhuurder zo mogelijk vervangende ruimte of tijdstippen beschikbaar stellen of de huurprijs verminderen naar evenredigheid van tijd en van het gedeelte van de Sportdome waarvan huurder verstoken zal zijn.

5.4       De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van (sport)ongevallen in de Sportdome, al dan niet als gevolg van de niet-nakoming zijdens huurder van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder, diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van de Sportdome gebruik maken of van derden die huurder heeft toegelaten. De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake.

5.5       De huurder dient toereikend tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd en voor de duur van de overeenkomst verzekerd te blijven. Tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de Sportdome legt huurder aan de verhuurder een kopie van de relevante polisbladen en polisvoorwaarden over aan de verhuurder. Indien huurder daarmee in gebreke blijft, is de verhuurder gerechtigd aan de huurder het gebruik van de Sportdome te ontzeggen.

5.6       De huurder is verplicht alle schade terstond te melden bij de verhuurder. De huurder wordt door de ingebruikneming van de Sportdome en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van ingebruikneming.

5.7       In het geval dat de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt zal huurder, na ter zake door de verhuurder schriftelijk te zijn aangemaand om alsnog binnen 14 dagen zijn verplichtingen na te komen, in gebreke zijn en zal verhuurder gerechtigd zijn de huurverhouding te beëindigen, onverminderd de verplichting van de huurder tot vergoeding aan verhuurder van kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, schade en interesten. In geval van wanbetaling van de huurprijs wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum en bedraagt het minimumbedrag van de buitengerechtelijke kosten 15 % van het openstaande bedrag.

 

 1. Toegang en gebruik van de Sportdome
  • De Sportdome zal door huurder uitsluitend gedurende de overeengekomen huurperiode en tijdstippen en overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming worden gebruikt. Het is huurder niet toegestaan de bestemming van de Sportdome zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder te wijzigen.
  • De huurder verkrijgt van de verhuurder een sleutel, dan wel toegangscodes dan wel authorisatie via een app hetgeen recht geeft op toegang tot de Sportdome gedurende de overeengekomen huurperiode en tijdstippen.
  • Het is huurder niet toegestaan de Sportdome zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, anderszins aan derden in gebruik te geven of de met verhuurder overeengekomen gebruikstijden met derden te ruilen.
  • Huurder is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen aan de Sportdome aan te brengen.
  • Huurder heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen recht op toegang tot of het recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde ruimten van de Sportdome. Eventueel aanwezige dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, daken, goten van de Sportdome of het gebouw of het complex waarvan de Sportdome deel uitmaakt behoren niet tot de Sportdome en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet worden betreden.
  • De Sportdome wordt verhuurd exclusief de aanwezige inventaris, sport- en speltoestellen en sportmaterialen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Voor zover de Sportdome wordt verhuurd inclusief de in artikel 6.6 genoemde zaken mogen genoemde zaken uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en dienen genoemde zaken zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te worden opgebouwd, gebruikt en te worden opgeborgen.
  • Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de in artikel 6.6 genoemde zaken uit of van de Sportdome te verwijderen en/of buiten de Sportdome te gebruiken.
  • Huurder dient zelf zorg te dragen voor klein sport- en spelmateriaal en verbruiksartikelen, zoals rackets en ballen.
  • Het op- en afbouwen, plaatsen en/of verwijderen van sport- en speeltoestellen en materialen, dient binnen de overeengekomen gebruikstijden te gebeuren.
  • Huurder mag bij het gebruik van de Sportdome geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder draagt er zorg voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
  • Verhuurder kan huurder de toegang tot de Sportdome weigeren indien huurder op het moment dat deze de Sportdome voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder.
  • Op de sportvloer van de Sportdome mag uitsluitend worden gelopen op blote voeten of sportschoenen die niet buiten zijn gedragen en die geen strepen achterlaten op de sportvloer.
  • Het gebruik van zelf meegebrachte (sport)toestellen en sportattributen is alleen toegestaan in overleg met verhuurder.
  • De warming-up en de cooling-down dienen gedurende de overeengekomen gebruikstijden plaats te vinden.
  • Huurder controleert vóór zijn vertrek of alle onder zijn verantwoordelijkheid vallende deelnemers aan de (sport)activiteiten en eventuele bezoekers de Sportdome hebben verlaten.
  • Huurder draagt zorg voor het openen en het sluiten van de deuren en hekken van de Sportdome, het in- en uitschakelen van water, verlichting, elektra en de technische installaties.
  • Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de Sportdome en het niet of onjuist uitschakelen van water en elektra en de technische installaties komen voor rekening van huurder.

 

 1. Hygiëne
 • Na elk gebruik draagt huurder zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en het bezemschoon achterlaten van de kleedruimte.
 • Huurder meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan de verhuurder.
 • Huurder voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van de Sportdome door de deelnemers aan c.q. bezoekers/toeschouwers van de (sport)activiteiten.

 

 1. Verbodsbepalingen en voorschriften van orde

8.1       Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de Sportdome:

 • handelingen te (doen) verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de Sportdome kan ontstaan;
 • milieugevaarlijke zaken, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, te gebruiken en/of in bezit te hebben;
 • te roken;
 • soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben;
 • eventueel aanwezige sportvloeren te betreden met schoenen die buiten de Sportdome zijn gedragen of die strepen op deze vloeren achterlaten;
 • vloeren hoger te (doen) belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de huurovereenkomst is aangegeven;
 • kleding te dragen of materiaal te gebruiken die schade kan toebrengen aan de Sportdome, de inventaris of zich in de Sportdome bevindende personen;
 • gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan in geval van nood;
 • nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren;
 • rijwielen en andere vervoermiddelen in of op het gehuurde te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft;
 • rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te stallen;
 • huisdieren tot de Sportdome toe te laten, met uitzondering van blindegeleidehonden of hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve beperkingen.

8.2       Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de Sportdome zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder:

 • etenswaren en dranken of andere goederen te nuttigen of te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca-activiteiten te verrichten;
 • materialen zoals glas- en aardewerk in zijn bezit te hebben die schade kunnen toebrengen aan de Sportdome;
 • (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan te (doen) brengen;
 • muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
 • audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
 • commerciële televisie- of radio-rapportages op te (doen) nemen of uit te (doen) zenden of commerciële foto- en video-opnamen te (doen) maken;
 • entreegelden te heffen.

8.3       Verhuurder kan aan het verlenen van toestemming voor de in artikel 8.2 genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden.

8.4       Verhuurder is bevoegd de in artikel 8.1 en artikel 8.2 genoemde zaken die zonder toestemming van verhuurder in of op de Sportdome aanwezig of voorhanden zijn direct op kosten van huurder te (laten) verwijderen..   

 

 1. Huis- en gedragsregels

9.1        Huurder is verplicht zich ordelijk te gedragen in de Sportdome en zich te houden aan de huis- en gedragsregels die als bijlage 1 aan deze algemene voorwaarden zijn gehecht. Deze huis- en gedragsregels bevatten een verkorte weergave van de in artikel 6, 7 en 8 genoemde gebruiksvoorschriften en verbodsbepalingen.

9.2        Verhuurder behoudt zich het recht voor deze huis- en gedragsregels aan te vullen dan wel te wijzigen, in welk geval verhuurder huurder direct zal voorzien van een afschrift van de gewijzigde huis- en gedragsregels. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder in te stemmen met genoemde huis- en gedragsregels.

 

 1. Aanwijzingen en voorschriften verhuurder, overheidsinstanties en hulpverlenende diensten
  • Mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden en aanwijzingen en voorschriften van overheidsinstanties, nutsbedrijven, de verzekeraar van verhuurder, brandweer, politie en overige hulpverlenende diensten met betrekking tot het gebruik en inrichting van het gehuurde en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt dienen te allen tijde onverwijld en stipt te worden opgevolgd.
  • Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van verhuurder, de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij niet- of niet volledige nakoming van deze verplichting is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.

 

 1. Toezicht

  • Huurder draagt zorg voor de handhaving van de orde en het toezicht op de naleving van de in de artikelen 6, 7, 8, 9 en 10 genoemde verplichtingen. Voorts ziet huurder er op toe dat uitsluitend toegang wordt verleend tot en gebruik wordt gemaakt van de Sportdome op de overeengekomen tijdstippen door personen, die op basis van de huurovereenkomst en de aard van het gebruik gerechtigd zijn de Sportdome te betreden.
  • Huurder zorgt er voor dat er in de Sportdome tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in de Sportdome aanwezige personen.
  • Huurder zorgt er voor dat genoemde toezichthouder kennisnemen van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels.
  • Huurder en personen die van huurder toestemming hebben de Sportdome te betreden, worden niet eerder tot de Sportdome toegelaten voordat de in artikel 11.2 genoemde toezichthouder aanwezig is. Deze toezichthouder verlaat de Sportdome pas nadat alle gebruikers de Sportdome hebben verlaten.
  • Verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden hebben te allen tijde toegang tot de Sportdome teneinde te controleren of de in onderhavige overeenkomst (waaronder ook deze Algemene voorwaarden) genoemde, op huurder en door of vanwege huurder tot de Sportdome toegelaten personen rustende verplichtingen worden nageleefd.
  • Huurder dient zich te houden aan de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels en zorgt ervoor dat deze voorschriften bekend zijn bij de toezichthouders.
  • Huurder is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):

-      de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan c.q. bezoekers van de in de Sportdome te verrichten (sport)activiteiten, zowel vóór, gedurende als na afloop van genoemde activiteiten;

-      de toelating van genoemde personen tot de Sportdome;

-      voldoende begeleiding van deelnemers aan genoemde (sport)activiteiten;

 

 1. Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen

12.1      Voor zover huurder of op de door of vanwege huurder tot de Sportdome toegelaten personen de in de artikelen 6, 7, 8, 9, 10 en 11 genoemde verplichtingen niet naleven, is verhuurder bevoegd hen uit de Sportdome te (laten) verwijderen en hen de toegang tot de Sportdome te ontzeggen.

12.2      Huurder is verplicht eventuele kosten die voortvloeien uit een schending van de in artikel 6, 7, 8, 9, 10 en 11 genoemde verplichtingen, alsmede eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder door de in artikel 10 genoemde overheidsinstanties en hulpverlenende diensten worden opgelegd integraal te voldoen.

 

 1. Vergunningen en ontheffingen
 • Indien huurder de Sportdome met toestemming van verhuurder gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is huurder verplicht op zijn kosten alle (evenementen)vergunningen en ontheffingen aan te vragen die voor dit afwijkende gebruik zijn vereist.
 • Huurder is verplicht zelf te onderzoeken of voor het overeengekomen gebruik van de Sportdome vergunningen en ontheffingen zijn vereist. Het aangaan van een huurovereenkomst ten behoeve van genoemd gebruik houdt uitdrukkelijk geen toezegging in dat de benodigde vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk zullen worden verleend en/of volledig zijn.
 • De huurder verstrekt de verhuurder een kopie van genoemde vergunningen en/of ontheffingen binnen twee dagen nadat deze door het bevoegde gezag zijn verleend en in ieder geval vijf dagen vóór aanvang van het evenement.
 • Voor zover de in artikel 13.1 genoemde vergunningen en ontheffingen slechts kunnen worden verleend na het aanbrengen van bepaalde voorzieningen, dient huurder verhuurder daarvoor vooraf toestemming te vragen. De kosten van het aanbrengen van genoemde voorzieningen komen voor rekening van huurder.
 • Huurder is verplicht de Sportdome zodanig te gebruiken dat niet wordt gehandeld in strijd met enige wet, verordening, vergunning of andere overheidsvoorschriften, waaronder begrepen (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer. Indien met toestemming van verhuurder muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik wordt gemaakt van geluids- en/of audiovisuele apparatuur mogen de in de Wet Geluidhinder opgenomen normen niet worden overschreden.
 • Indien huurder de in artikel 13.1, 13.3, 13.4 en 13.5 genoemde verplichtingen niet nakomt, is verhuurder gerechtigd het gebruik (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen.
 • Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder worden opgelegd doordat huurder de in artikel 13.1, 13.3, 13.4 en 13.5 genoemde verplichtingen niet is nagekomen integraal te voldoen.
 • Weigering of intrekking van een vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst door huurder of tot enige andere actie van huurder tegen verhuurder.

 

 1. Veiligheid en calamiteiten
  • Verhuurder zorgt ervoor dat de Sportdome deugdelijk wordt onderhouden en het gehuurde voldoet aan de voor sportaccommodaties geldende wettelijke voorschriften. Verhuurder dient er voor te zorgen dat er een calamiteitenplan voor het gehuurde is en stelt huurder op de hoogte van de inhoud van dit plan. In dit calamiteitenplan is aangegeven op welke wijze men met ongevallen en noodsituaties omgaat en wie welke taken en bevoegdheden heeft indien genoemde calamiteiten zich voordoen.
  • Verhuurder dient er voor te zorgen dat er een ontruimingsplan is waarin wordt aangegeven op welke wijze de Sportdome moet worden ontruimd indien zich calamiteiten voordoen en welke vluchtroutes in dat geval moeten worden gebruikt.
  • Verhuurder zorgt ervoor dat er een calamiteitenlogboek in de Sportdome aanwezig is. In genoemd calamiteitenlogboek worden ongevallen en noodsituaties alsmede schade aan de Sportdome en/of de in de Sportdome aanwezige inventaris, door huurder geregistreerd.
  • Huurder is verplicht het calamiteitenplan en het ontruimingsplan toe te passen indien zich calamiteiten voordoen en genoemde calamiteiten in het calamiteitenlogboek te registreren.
  • Verhuurder is te allen tijde bevoegd de activiteiten in het gehuurde te onderbreken, indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid van de gebruikers van het gehuurde c.q. deelnemers aan de betreffende activiteiten noodzakelijk is.
  • Verhuurder zorgt voor de aanwezigheid van EHBO-materialen die zijn toegerust op het reguliere gebruik van het gehuurde. Huurder draagt zorg voor het juiste gebruik ervan en voor aanvulling van gebruikte EHBO-materialen. Indien huurder het gehuurde met toestemming van verhuurder gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, zorgt huurder voor uitbreiding van de reeds aanwezige EHBO-materialen voor zover een en ander op grond van wettelijke en/of plaatselijke voorschriften is vereist.
  • Indien huurder de Sportdome met toestemming van verhuurder gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is huurder naast zijn verplichting op grond van artikel 13.1 verplicht om een op het evenement gericht inrichtingsplan van de Sportdome, een draaiboek en een calamiteitenplan op te stellen.
  • Huurder zorgt ervoor dat het in artikel 14.7 genoemde inrichtingsplan, het draaiboek en het  calamiteitenplan tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van het gehuurde ter goedkeuring aan verhuurder worden voorgelegd.

 

 1. Sportvloer, Sport- en speeltoestellen en sportmaterialen
  • Indien bij de Sportdome behorende sport- en speeltoestellen en sportmaterialen worden verhuurd, worden deze weergegeven in de huurovereenkomst of de bij de huurovereenkomst behorende inventarislijst. Huurder mag alleen gebruik maken van de in huurovereenkomst c.q. inventarislijst genoemde sport- en speeltoestellen en sportmaterialen.
  • Verhuurder zorgt er voor dat de in de Sportdome aanwezige sport- en speeltoestellen en sportmaterialen, voor zover van toepassing, voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.
  • Verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijk onderhoud aan sport- en speeltoestellen en sportmaterialen en zorgt ervoor dat gebreken aan deze toestellen en materialen zo spoedig mogelijk worden hersteld. Voor zover genoemde gebreken niet direct kunnen worden hersteld, zorgt verhuurder er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat het betreffende sport- en speeltoestel of sportmateriaal buiten gebruik is en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.
  • Zo nodig verstrekt verhuurder huurder de bij de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen behorende gebruiksvoorschriften en/of mondelinge instructies met betrekking tot het gebruik van de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen.
  • Huurder dient de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd of in gebruik zijn gegeven. Huurder dient deze toestellen en materialen zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te gebruiken.
  • In aansluiting op het bepaalde in artikel 6.7 worden sport- en speeltoestellen en -materialen, overeenkomstig de door verhuurder gegeven voorschriften en/of instructies gebruikt. Deze dienen te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen in de Sportdome.
  • Voor zover de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen worden gebruikt in strijd met artikel 15.5 of artikel 15.6 is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade van huurder en/of door of vanwege huurder tot de Sportdome toegelaten personen.